WELL COMBACK SINGAPORE 4D3N

        

เดินทางโดยสายการบิน FLYSCOOT (TR) VTL FLIGHT

♦ ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ

♦ สัมผัส Fountain of wealth น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง

FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก

♦ ชม THE JEWEL CHANGI ที่สุดแห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม

♦ เข้าชม GARDEN BY THE BAY รวมค่าบัตร FLORAL FANTASY จุด CHECK IN แห่งใหม่ 

♦ ขึ้น Cabel Car กระเช้าลอยฟ้า ไปยังเกาะเซ็นโตซ่า

♦ OPTION เสริม !! ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด 

รวม อุปกรณ์ตรวจ Self-Procured ART kits 2 ครั้ง

 

 วันแรกกรุงเทพฯ –สิงคโปร์ – ตรวจ RT-PCR - เข้าพักที่โรงแรมเพื่อรอผล    


 

09.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน FLYSCOOT (TR)โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

 

 

เอกสารสำหรับการเช็คอินที่สนามบิน

1.เอกสารที่ได้รับการอนุมัติเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ (VTP PASS)ทัวร์บริการช่วยลงทะเบียน

2.เอกสารรับรองผลตรวจหาเชื้อโควิด แบบ ART+ใบรับรองแพทย์ผลเป็นลบ  ภายใน 48 ชม.ก่อนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ) 

ลูกค้าจัดเตรียมด้วยตนเอง

3.เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด จะต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย

(the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คือวัคซีนพาสปอร์ต หรือ E-VACCEIN PASSPORT (สามารถทำการจองลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อม ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถขอได้ที่สาธารณสุขจังหวัด) 

ลูกค้าจัดเตรียมด้วยตนเอง

4. ลูกค้า Download Application : Trace Together  https://www.tracetogether.gov.sg/  

5.กรอกแบบฟอร์มด้านสุขภาพไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าสิงคโปร์ https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/ 

ทัวร์บริการช่วยลงทะเบียน

 

11.55 น.   เดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน FLYSCOOT  เที่ยวบินที่ TR607 (VTL FLIGHT)

15.35 น.   เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมเพื่อรอผลตรวจ RT-PCR เป็นระยะเวลา 6-24 ชั่วโมง ในลิสต์รายชื่อที่รัฐบาลสิงคโปร์กำหนด (ไม่รวมค่าตรวจRT-PCR ที่สนามบิน 125 SGD ประมาณ 3,250 บาท และ ประกัน COVID19Travel Insurance วงเงิน 30,000 ค่าเบี้ยประกัน SGD 20 SGD ประมาณ 520 )    https://safetravel.ica.gov.sg/health/insurance-and-treatment#insurance

ค่ำ   บริการ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หรือ แบบกล่อง BENTO BOX (ขึ้นอยู่กับผล PCR)

โรงแรมที่พัก  FURAMA CITY CENTER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

Singapore Accommodation in Chinatown

วันที่สอง     ชมเมือง – เมอร์ไลอ้อน – การ์เด้น บายเดอะเบย์- Floral Fantasy - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง 

                 FORT CANNING PARK  - ล่องเรือ BUMBOAT – MARINA BAY SAND          (B/L/D)


เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

ลูกค้าทำการตรวจ Self-Procured ART kits ด้วยตนเอง ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยบริษัทฯเตรียมอุปกรณ์

ตรวจให้ฟรี (ตามกฎใหม่จากรัฐบาลสิงคโปร์ update วันที่ 20 JAN 2022)  

              จากนั้นนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก นำท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น  “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์

      

  

        จากนั้นเข้าชม GARDEN BY THE BAY  รวมค่าเข้าชม Floral Fantasy (รวมค่าบัตรแล้ว) ZONE เปิดใหม่ล่าสุดในช่วง COVID  เรือนกระจกในร่มแห่งที่สองจากทั้งสามแห่งของ Gardens by the Bay นั้นคืออาณาจักรของประวัติศาสตร์และจินตนาการ แต่ละโซนจากทั้งหมดสี่โซนที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันนี้บอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ ตั้งแต่เทพนิยายปรัมปราและสวนลอยแห่งบาบิโลน (Hanging Gardens of Babylon) ซึ่งมีโพรงขนาดใหญ่ รูปแกะสลักจากไม้ที่งดงามน่าทึ่ง และงานศิลปะจากดอกไม้ อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree  คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าบัตร SUPERTREE 8 SGD)

 

OPTIONAL TOUR

หากต้องการชม 2 โดมเพิ่ม 28 SGD หรือ 700 บาท/ท่าน ** โปรดแจ้งก่อนเดินทาง **

FLOWERS DOME

CLOUD FOREST

Flower Dome จะเป็นที่จัดแสดงพรรณไม้จากเขคร้อนชื้นแถบเมดิเตอร์เรเนียน มีต้นไม้ดัดยักษ์และปาล์มขวดมากมายให้เราได้ถ่ายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วน่ารักๆ ให้เราดูอีกด้วย เหมาะแก่การไปนั่งอ่านหนังสือ นั่งเล่นชิลๆ เพราะในเรือนกระจกจะติดแอร์ให้อากาศเย็นสบาย และมีกลิ่นหอมๆ ของดอกไม้และต้นไม้ฟุ้งกระจายไปทั้งโดม

Cloud Forest จะมีน้ำตกจำลองขนาดใหญ่ พร้อมด้วยพันธุ์พืชและพันธุ์ไม้ในเขตป่าดิบชื้นมากมาย ในโดมจะออกแบบเป็นทางเดิน โดยเราจะเดินขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนสุดแล้วเดินไล่ลงมาจนถึงชั้นล่างที่เป็นป่าหมอกสวยงามมาก

 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

 

        นำท่านชม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทคมาจากคำในภาษาจีน แปลว่าความสำเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ำพุ และได้สัมผัสน้ำจะพบโชคดีและ ร่ำรวยตลอดปี


 

นำคณะเดินทางไป FORT CANNING PARK ถ่ายรูปเช็คอิน มุมมหาชนลง INTRAGRAM ให้เพื่อนๆ อิจฉา และเดินเล่นบริเวณสวนสาธารณะที่เป็นป้อมปืนเก่าสมัยสงครามโลก

       จากนั้นนำท่านเปิดประสบการณ์กับการเดินทางแสนพิเศษ นั่งเรือแบบคลาสสิคโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ หรือที่เรียกว่า Bumboat ล่องเรือชมสถานที่ไฮไลต์ของสิงคโปร์ และเก็บภาพสวยๆจากมุมมองแม่น้ำ เช่น เมอร์ไลอ้อน, สะพานเกลียว Helix Bridge, อาคารรูปเรือ มารีน่าเบย์ แซนด์ เป็นต้น จะใช้เวลารอบละประมาณ 40 นาทีด้วยกัน   จากนั้นนำท่านเดินทางกลับโรงแรมเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

 ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Song Fa Bakuteh

       จากนั้นเดินทางเข้าเยี่ยมชมมารีน่าเบย์แซนด์ Marina Bay Sand  โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว โดยพื้นที่ด้านในประกอบไปด้วยโรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ที่เป็นสระว่ายน้ำและจุดชมวิวบนอาคารมารีน่าเบย์แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้นชมจุดชมวิว SAND SKY PARK57 ราคา 30 SGD)     จากนั้นนำท่านเดินทางกลับโรงแรมเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

 วันที่สามวัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ -เมาท์เฟเบอร์ - เฮนเดอร์สัน เวฟ –Cabel Car – เซ็นโตซ่า FREE TIME at SENTOSA 


   เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

- ลูกค้าทำการตรวจ Self-Procured ART kits ด้วยตนเอง ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยบริษัทฯเตรียมอุปกรณ์

ตรวจให้ฟรี (ตามกฎใหม่จากรัฐบาลสิงคโปร์ update วันที่ 20 JAN 2022)  

- ก่อนเดินทางเข้าไทย ไม่เกิน 72 ช.ม. ต้องทำการตรวจ RT-PCR ค่าบริการประมาณ 135 SGD หรือประมาณ 3,500 บาท ไม่รวมในค่าทัวร์

 

        นำท่าน ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี   ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม

       จากนั้นนำท่านชม สะพานเฮนเดอร์สัน เวฟ เป็นสะพานคนเดินที่สูงที่สุดในสิงคโปร์ ที่ระดับ 36 เมตรเหนือพื้นดิน รูปทรงระลอกคลื่น สร้างขึ้นโดยลอกเลียนรูปทรงขึ้น-ลงของเกลียวคลื่น มีเส้นทางคดโค้งและบิดไปมาตลอดความยาวทั้งสิ้น 274 เมตร รูปแบบของสะพานยึดด้วยเหล็กโค้งและตกแต่งด้วย "โครงร่าง" ที่โค้งงอ นั่นคือ แผ่นไม้บาเลา ไม้เนื้อแข็งที่ใช้ในการก่อสร้างที่ยากลำบาก ด้วยรูปทรงของสะพานทำให้มีซอกมุมที่ซ่อนเร้นและโพรงคล้ายเปลือกหอย ผู้มาเที่ยวจึงสามารถนั่งชมธรรมชาติในบริเวณได้อย่างสบายๆ เนื่องจากสะพานมีความเป็นส่วนตัวและพื้นที่ให้นั่งพักผ่อน สะพานนี้จึงเป็นสถานที่ยอดนิยมในช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งมักมีคู่รัก นักวิ่งจ็อกกิ้ง และครอบครัวที่มีลูกเล็กๆ มาเยือนเสมอ

เดินข้ามสะพาน Henderson Waves Bridge (สะพานเฮนเดอสัน เวฟ) – Visit Singapore  เว็บไซต์ทางการ

 

         จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ เมาท์เฟเบอร์ MOUNT FABER  ยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ 2 ของสิงคโปร์ แต่เดิมนั้นสถานที่แห่งนี้ชื่อว่า ทีล็อค บลังกา ฮิลล์ (Telok Blangah Hill) และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น เมาท์ เฟเบอร์ (Mount Faber) ในเดือนกรกฎาคม ปี 1845 เพื่อเป็นเกียรติแก่กัปตันชาร์ลส เอ็ดเวิร์ด เฟเบอร์ (Captain Charles Edward Faber) แห่ง Madras Engineers ผู้สร้างถนนคดเคี้ยวสายแคบที่นำไปสู่ยอดเขาเพื่อติดตั้งสถานีส่งสัญญาณ นำท่านขึ้น Cabel Car กระเช้าลอยฟ้า ของสิงคโปร์เป็นกระเช้าลอยฟ้าที่ให้บริการเชื่อมทางอากาศจากภูเขาเฟเบอร์ไปยังเกาะเซ็นโตซ่า (รวมค่าบัตร)

Singapore Cable Car Sky Network | Sentosa

 

     OPIONAL TOUR (โปรดแจ้งและชำระค่าบัตร 1,900 บาทก่อนเดินทางเด็กอายุ 2-11 ปีราคา 1,650 บาท)

        นำท่านสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO  ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ ที่สุดของรถไฟเหาะรางคู่ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจำลองจากซีรี่ย์ชื่อดังแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย มีโซนกิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ !!!

***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park (สามารถซื้อ Optional บัตร Sea. Aquarium ได้ในราคา ผู้ใหญ่ 40 SGD หรือ 1,000 บาท  / เด็ก อายุต่ำกว่า 12ปี 29 SGD)  จัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้ำ สามารถบรรจุน้ำเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ำกว่า 100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได้จำลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก

***(อิสระ อาหารเที่ยงเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวสวนสนุก)***

 

 

 

    ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

    จากนั้นนำท่านเดินทางกลับโรงแรมเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 วันที่สี่ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด  - THE JEWEL CHANGI - สนามบิน – กรุงเทพฯ                    (B)


 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  รถโค้ชนำท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนำมาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกลำจะ ต้องมาผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย ***(อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการชอปปิ้ง)***

 

 

12.00 น.ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี พิเศษ !! ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI 

         ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั้งศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง และการพักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล้ำสมัยในแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยได้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบชื่อดังอย่าง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบเทอร์มินอลแห่งนี้ THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน้ำตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ำไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ำวนขนาดใหญ่ด้านล่าง

 

 

เอกสารที่ใช้เดินทางกลับประเทศไทย  ใช้ตอนเช็คอินสายการบิน

1.ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass (ทัวร์บริการช่วยลงทะเบียนให้)

2.แสดงผลตรวจ RT-PCR เป็น Negative (ที่ทัวร์บริการพาไปตรวจในวันที่3ของการเดินทาง)

 16.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน FLYSCOOT เที่ยวบินที่ TR610

 17.30 น.  เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เมื่อเดินทางถึงไทย

1. แสดงผลตรวจ RT-PCR ที่ทำการตรวจจากสิงคโปร์

2. แสดงเอกสารการจองและชำระเงินค่าตรวจ RT-PCR ของไทยและค่าโรงแรม SHA++ / AQ / OQ หรือ AHQ 2 คืน วันแรก และวันที่ 5 ของการเดินทาง ตามระบบ TEST&GO (โรงแรมวันแรก และวันที่5 ต่างโรงแรมต่างพื้นที่ได้) (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)

3. เดินทางรอผลตรวจ ณ ห้องพักหากมีผลเป็นลบ สามารถเดินทางกลับได้ทั่วประเทศ

 

     หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบินหรือการเปลี่ยนแปลงกฏการเข้าประเทศที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

อัตราค่าบริการพักห้องละ2-3 ท่าน

**สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**

วันที่เดินทาง

ผู้ใหญ่

ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี

พักเดี่ยว

วันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2565

21,999. -

3,000. -

5,900. -

วันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2565

21,999. -

3,000. -

5,900. -

วันที่ 3-6 มีนาคม 2565

21,999. -

3,000. -

5,900. -

วันที่ 10-13 มีนาคม 2565

21,999. -

3,000. -

5,900. -

วันที่ 17-20 มีนาคม 2565

21,999. -

3,000. -

5,900. -

วันที่ 24-27 มีนาคม 2565

21,999. -

3,000. -

5,900. -

วันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2565

21,999. -

3,000. -

5,900. -


 

   เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที่ 2 ในห้องราคาเท่าผู้ใหญ่

 

   เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที่ 3 ในห้องลดราคา 2,000 บาท

 

   เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TRP แบบเสริมเตียงลดราคา 1,000 บาท

 

   มีตั๋วเครื่องบินแล้วจอยแลนด์ลดราคา 3,500 บาท

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 10,000 บาท

*** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***

พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***

 รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเด็กในการเข้าสิงคโปร์

   ♦ เด็กอายุ 12 ปี และต่ำกว่า ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด แต่ต้องมีผลตรวจภายใน 48 ชม. จะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่สิงคโปร์ เมื่อเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดแล้วเท่านั้นโดยเด็กไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องลงทะเบียนเดินทางเข้าเหมือนผู้ใหญ่

   ♦ เด็กต่ำกว่า 2 ปี ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย และไม่ต้องตรวจเมื่อเดินทางถึงสนามบินชางกี

 รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเข้าไทย

   ♦อายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องได้รับวัคซีนตามที่กำหนดและมีผลตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

   ♦ เด็กอายุ 12-17 ปี ผลตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

   ♦ ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม หรือไม่ได้รับวัคซีน แต่ต้องมากับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบ 

   ♦ เด็กอายุ 6-11 ปี ต้องมีผลตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางและต้องมากับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบ

   ♦ เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่จำเป็นต้องมีผลตรวจ แต่ต้องมากับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบ และสามารถเข้ามาตรวจหาเชื้อโดย ATK ที่ประเทศไทยได้

 

 

 

 บริการเสริมซื้อเพิ่ม

    ♦ ค่าตรวจ RT-PCR ที่สนามบินประเทศสิงคโปร์ 125 SGD หรือประมาณ 3,250 บาท 

    ♦ ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย 135 SGD หรือประมาณ 3,510 บาท 

    ♦ ค่าประกันการเดินทางความคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ COVID TRAVEL INSUARANCE เงื่อนไขตามกรมธรรค์ ค่าเบี้ยประกันประมาณ 20 SGD ประมาณ 520 บาท

หมายเหตุ

    ♦ ค่าอุปกรณ์ตรวจ Self-Procured ART kits 2 ครั้ง รวมอยู่ในโปรแกรมแล้ว

 

 อัตรานี้รวม  

    ♦ ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทัวร์

    ♦ ตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันตามรายการ ชั้นประหยัด ไป/กลับตามกำหนดการของคณะทัวร์

    ♦  ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ 

    ♦ ค่าที่พัก 3 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน 

    ♦ ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ 

    ♦ ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

 

  อัตรานี้ไม่รวม  

 ♦ ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 20 SGD หรือ 520 บาท (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)

 ♦ ค่าตรวจ RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง และประกันโควิค ในประเทศสิงคโปร์ (รายละเอียดอยู่ในบริการเสริม)  

 ♦ ค่าตรวจ ATK จากโรงพยาบาล พร้อมใบรับรองแพทย์ ก่อนออกจากประเทศไทย 48 ชั่วโมง โดยข้อมูลในเอกสารการตรวจหาเชื้อโควิดจะต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้ 1.1 ภาษาอังกฤษเท่านั้น 1.2 เอกสารจะต้องระบุชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดหรือหมายเลขพาสปอร์ต ของผู้ที่เดินทาง 1.3 วันที่ตรวจและผลตรวจเป็นลบ 1.4 เอกสารต้องไม่ใช่เป็นลายมือเขียน ราคาประมาณ 500-1,800 บาท (ขึ้นอยู่กับสถานที่ตรวจ)

 ♦ แพคเกจ “Test & Go” กักตัวที่โรงแรม AQ 2 คืน พร้อมรถรับส่งสนามบิน และ ค่าตรวจ RT-PCR เพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 

 ♦ ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT

 ♦ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ♦ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 

 ♦ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

 

   เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง  

  ♦   หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง

  ♦   ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

   วัคซีนที่ประเทศสิงคโปร์อนุญาต

   (a) Vaccination Requirement

       Vaccinations Accepted by Singapore

     Travellers are considered fully vaccinated if they meet the following conditions at least 2 weeks before arrival in Singapore:

          ♦ Received the full regimen of WHO EUL Vaccines (below), from a specific manufacturer, and

             ♦ Met the minimum dose interval period.

 

 

Manufacturer

Name of Vaccine

Dose(s) Required

Minimum Interval between Doses

Pfizer/BioNTech

BNT162b2/COMIRNATY
Tozinameran (INN)

2

17 days

Moderna

mRNA-1273

2

24 days

Astrazeneca

AZD1222-Vaxzeveria (ChAdOx1_nCoV-19)

2

24 days

Serum Institute of India

Covishield (ChAdOx1_nCoV-19)

2

Janssen

Ad26.COV2.S

1

NA

Sinopharm

SARS-COV-2 Vaccine (VeroCell), Inactivated (InCoV)

2

17 days

Sinovac

COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated/CoronavacTM

2

13 days

Covaxin

Bharat Biotech BBV152 COVAXIN®

2

24 days

Any WHO EUL vaccine (mixed):

  • BNT162b2/COMIRNATY Tozinameran (INN)
  • mRNA-1273
  • AZD1222-Vaxzeveria (ChAdOx1_nCoV-19)
  • Covishield (ChAdOx1_nCoV-19)
  • Ad26.COV2.S
  • SARS-COV-2 Vaccine (VeroCell), Inactivated (InCoV)
  • COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated/CoronavacTM
  • Bharat Biotech BBV152 COVAXIN®

2

17 days

 If you do not meet any of the above requirements, you are not considered fully vaccinated with WHO EUL vaccines

     เงื่อนไขการจองทัวร์ 

     หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่สิงคโปร์เป็นแบบเหมาจ่าย

     1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

    2.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ

    3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด

    4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี

    5.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

    6.เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

 

   หมายเหตุ

  ♦  หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ท่านคืนเงินเต็มจำนวน

  ♦  หากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดทำให้เดินทางไม่ได้ อ้างอิงตาม พรบ. ธุรกิจนำเที่ยว หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดยมีใบเสร็จยืนยันกับลูกค้า

  ♦  เรื่องห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพักที่ลูกค้าระบุตอนจองทัวร์ ทางบริษัทจะ Request ให้ทางโรงแรมตามขั้นตอน ในบางครั้งโรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดห้องพักของลูกค้า ณ วันเข้าพัก แต่ทางบริษัทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจำนวนลูกค้า เช่นRequest สำหรับเตียง Double Bed หากห้องไม่พอ อาจะเป็นห้อง TWN ขยับเตียงให้ชิดกันRequest สำหรับเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของโรงแรมที่จอง

  ♦  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

  ♦  บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ

  ♦  บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 1,210,465