อังกฤษ 

        

Happy England - ดูบอลกับน้องกิพจัง พิธีกร PPTV 8 วัน 5 คืน 
ชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่าง LIVERPOOL vs. MAN CITY ณ สนามแอนฟิลด์

ราคาเพียง​ 150,000 บาท
สายการบิน การ์ต้า
เดินทาง : วันที่ 13 -20 ตุลาคม 2565

Program EPL Liverpool Vs. Man.C 13-20 Oct. 2022

                                  ***โปรแกรมท่องเที่ยวฯ ร้านอาหารและโรงแรมฯ รวมถึงสายการบินฯ ในช่วงหลังโควิด 19 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  เนื่องจากความพร้อมต่างๆยังไม่สมบูรณ์

  

 ***โปรแกรมท่องเที่ยวฯ ร้านอาหารและโรงแรมฯ รวมถึงสายการบินฯ ในช่วงหลังโควิด 19 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  เนื่องจากความพร้อมต่างๆยังไม่สมบูรณ์ 

อัตราค่าบริการ (เดินทาง 8 วัน 5 คืน)                           

วันเดินทาง

ราคาทัวร์/ท่าน พักคู่

พักเดี่ยว

13 – 20 ต.ค 65

(LONG LOWER TIER)

150,000 บาท

30,000

ยื่นวีซ่าฯแบบเร่งด่วน เริ่มต้น

              12,000 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** สามารถเลือกอัพเกรด ตั๋วบอล แบบ HOSPITALITY VIP ได้ตามต้องการ โปรดตรวจสอบล่วงหน้าก่อนเดินทางฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

1) โรงแรมที่พัก ฯ จำนวน 5 คืน ระดับ 4 ดาว พักห้องละ 2ท่าน       

2) อาหารเครื่องดื่มฯตามโปรแกรมฯ และรถโค้ช รับส่ง มาตรฐาน 39ที่นั่ง (Social Distancing)

3) ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุไว้ในรายการรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ

4) ผู้นำทางจากประเทศไทย เชี่ยวชาญเส้นทางประเทศอังกฤษและอื่น ๆ เพื่อให้ข้อมูลลูกค้าได้เต็มที่

5) ค่าประกันภัยการเดินทางฯ มาตรฐานสำหรับ เสียชีวิต1,000,000 บาท และเจ็บป่วย 500,000 บาท

6) น้ำดื่มบนรถโค้ช วันละ2 ขวด

7) ค่าธรรมเนียมวีซ่าฯ ประเทศอังกฤษ (จำนวน 1รอบ เท่านั้น)

8) ตั๋วฟุตบอล Collective TicketLong Lower & Short ตามที่ระบุในโปรแกรม (ดูบอล 1 คู่)

 (ตั๋วบอลแมตช์นี้ราคามีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงมาก)

9) ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ การ์ต้า หรือ เอมิเรตส์  ชั้นประหยัด  กรุงเทพ แมนเชสเตอร์ /// ลอนดอน กรุงเทพ

10) ผ้าพันคอ Matchday เป็นของที่ระลึก

11) อุปกรณ์ป้องกัน แมส น้ำยาค่าเชื้อโรค หมวก เป็นต้น 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1) ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินท่านละ 30 กิโลกรัม

2) ค่าหนังสือเดินทางฯ

3) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

4) ค่าอาหาร และเครื่องดื่มพิเศษ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ เบียร์, เหล้า และแอลกอฮอล์ ต่างๆ หรือร้านคาราโอเกะ

5) ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

6) การ Isolate 10 วัน (กรณี ไม่ได้ฉีดวัคซีน 2 เข็ม)

7) การกักตัว 7-10 วัน หลังกลับมา เข้าประเทศไทย (รอการยืนยัน เป็นระยะๆ ที่ล่าสุด ก่อนเดินทาง)

8)ค่าตรวจโควิด PCR และ เอกสารประกอบการเข้าเมืองฯ

เงื่อนการจองที่นั่งฯ และชำระเงิน

1ชำระมัดจำท่านละ 76,000 บาท เมื่อต้องจองที่นั่งฯส่วนที่เหลือขอรับก่อนเดินทาง 55 วัน หรือวีซ่าฯอนุมัดแล้ว

2)จองแล้ว และชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง และคืนเงินได้เต็มจำนวนทั้งหมด 100ยกเว้นวีซ่าฯไม่ได้รับการอนุมัติจากทางสถานฑูตฯ โดยทางบริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าธรรมเนียมฯและค่าบริการยื่นวีซ่าฯ ทั้งหมด ไม่เกินจำนวน 8,000 บาท

3)ราคาดังกล่าวฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากยังไม่มีการวางมัดจำฯ แต่อย่างใด

4)ที่นั่งตั๋วเครื่องบิน และตั๋วบอล มีจำนวนจำกัด เดินทาง ไม่เกิน 15 ท่าน

 

 

 

Visitors: 1,209,532