One Day Trip ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพฯ

 

 

 

 

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ 

รหัสโปรแกรม : HPT-BKK-V01

กำหนดวันเดินทางเดือนกันยายน 2565        วันที่ 4 / 11 / 18 / 25

                                            เดือนตุลาคม 2565          วันที่ 2 / 9 / 16 / 23 / 30

                                            เดือนพฤศจิกายน 2565    วันที่ 6 / 13 / 20 / 27

                                            เดือนธันวาคม 2565        วันที่ 4 / 11 / 18 / 25

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ จำนวน 9 ท่าน / รถตู้

เดือน กันยายน

999 บาท / ท่าน

เดือน ตุลาคม

999 บาท / ท่าน

เดือน พฤศจิกายน

999 บาท / ท่าน

เดือน ธันวาคม

999 บาท / ท่าน

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • รถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว VIP 9 ที่นั่ง / คัน 
 • ค่ามัคคุเทศก์ในการนำเที่ยวและบริการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวบนรถตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ภาษี มูลค่าเพิ่ม 7 % ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษและค่าอาหาร

การสำรองที่นั่ง

 • ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ในวันที่จอง โอนเงินสด ผ่านบัญชีตามรายละเอียด พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์  เพื่อทำประกันการเดินทาง 
 • ในกรณีทำจองภายใน 14 วัน ก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการทัวร์เต็มจำนวน

การชำระเงิน

 • โอนเงินสด เข้าบัญชี 

อภินันทนาการ

เจลแอลกอฮอล์ ตลอดการเดินทาง

ขั้นตอนการยกเลิกทัวร์

 • ยกเลิกทัวร์ภายใน 45 วันทำการก่อนการเดินทาง บริษัทฯยึดเงินมัดจำทั้งหมด  **ช่วงเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุด Long Weekend **
 • ยกเลิกทัวร์ภายใน 30 – 15 วันทำการก่อนการเดินทาง      บริษัทฯ ยึดเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกทัวร์ภายใน 14 วันทำการก่อนการเดินทาง               บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 • การไม่มาชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย                        บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทัวร์และยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

 

กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 500 บาท หากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่สายการบิน โรงแรม เรียกเก็บ และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเดินทางต้องใช้สิทธิภายใน 45 วัน นับจากวันจอง หากเกินกำหนดดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์

หมายเหตุ

 • กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการโดยคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือกรณีที่สูญหายหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ และเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การชุมนุมประท้วง ฯลฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

***ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 ท่าน***

Visitors: 1,209,531